fbpx

1. A játék és a szervező

 

A nyereményjáték (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője és lebonyolítója a WATER-SMILE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg: 01 09 281807, Adószám: 25552542242, cím: 1173 Újlak utca 76) a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos.

E-mail: info@smileuszoiskola.hu

A nyereményt a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a www.smileiuszoiskola.hu címen érhető el.

A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Részvételi feltételek

A Játékban az a 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A játék leírása az alábbi:

 • Játékosnak – amennyiben korábban még nem tette meg – be kell követnie Szervező Instagram/ Facebook oldalát
 • Like-olja és kommentelje a nyereményjáték posztot, kommentben írja meg melyik helyszínen szeretne táborozni (pl. Gyömrő)
 • Hívjon meg (taggelve) két ismerősét.

2.   A játék időtartama menete

A játék időtartama: 2024. május 28.- 2024. május 31. 12 óra

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például email cím) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Nyertes sorsolásának ideje: 2024. május 31. (péntek)

Sorsolás: https://socialwinner.besocial.hu/ oldalon keresztül.

Szervező a nyertest a nyereményjáték posztja alatti kommentben értesíti nyereményével kapcsolatosan a sorsolást követő 5 órán belül.

A 72 óráig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

3.   A játék időtartama, menete

Nyeremény és sorsolás

A nyeremény: 3 darab 10.000 Ft értékű kedvezmény. A meghirdetett nyári táborok helyszíneire vonatkozóan lehet felhasználni a kedvezményt, helyszínenként egy alkalommal 10.000 Ft-ot, mely a tábor befizetésekor lesz levonva az árból.

A 3 helyszín:

 • Paskál Fürdő (1141 Budapest, Egressy út 178. F.)
 • Ferihegyi úti Tanuszoda / Újlak Uszoda (1173 Budapest, Ferihegyi út 115. / Uszoda utca 2.)
 • Gyömrő – Harmónia Uszoda (2230 Budapest, Pál Mihály utca 4.)

Tábor részletek, információk, és befizetési szabályok:

https://smileuszoiskola.hu/tabor/

FONTOS INFORMÁCIÓ:

A gyermek táborban való részvétele a tábori díj első részletének ( az ár 50%a) helyszíni készpénzes befizetése után válik véglegessé!

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási-, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, hiányos- vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

A nyertesek és pótnyertesek sorsolása véletlenszerű módszerrel történik. A sorsolás eredményét jegyzőkönyv rögzíti.

A nyertesek nevét a Szervező a játék posztja alatt kommentben teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 5 órán belül.

Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a megadott felhasználó nem létezik, vagy a Játékos 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak helyébe pótnyertes lép.

4.   Kizárás

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

5.   Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

6.   A nyeremény átvétele

A nyereményeket a Játék Szervezője a Nyertes részére a választott helyszínen vonja le a befizetett összegből.

 1. Felelősség kizárás

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8.   Adatkezelés

A játékban résztvevő felhasználók adatait a WATER-SMILE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:

https://smileuszoiskola.hu/wp-content/uploads/2018/07/Adatv%C3%A9delmi-szab%C3%A1lyzat-2018.-j%C3%BAnius-29.pdf

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Instagram, Facebook profil, a részvétel időpontja.

Az érintettek köre: A Játékban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok kezelése a sorsolásig, illetve a nyeremények kézbesítéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségen:

E-mail: info@smileuszoiskola.hu

Az érintettek további jogainak ismertetése a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójában olvasható.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

9.      Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram, Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Instagram, Facebook.

Budapest, 2024.05.28.

 

 

error: Védett tartalom!